Algemene Voorwaarden

Deze Voorwaarden Beste Kwaliteit zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Economische en Sociale Raad.
De voorwaarden zijn ontwikkeld door de Economische en Sociale Raad en treden in werking op 1 juni 2014.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk, met uitzondering van financiële diensten die onder de Wft vallen en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de overheid.
voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.
Inhoudsopgave:


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordtgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam opdrachtnemer (bedrijfsnaam, eventueel aangevuld met handelsnaam)
Bezoekadres;<<Stationsweg Eindhoven Eindhoven 15611 AA Nederland>>.
Bezoekadres, indien niet afwijkend van vestigingsadres;<<identiek aan vestigingsadres>>.
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop opdrachtnemer telefonisch bereikbaar is;<<telefoon: +31 97005034046 24 uur per dag>>.

E-mailadres of ander elektronisch communicatiemiddel dat aan de consument ter beschikking is gesteld met dezelfde functionaliteit als e-mail; <<klantenservice@beste-kwaliteit.com>>.
Kamer van Koophandel nummer;
BTW-identificatienummer ;

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: contactgegevens van de
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent
– de beroepsvereniging of -organisatie waartoe hij behoort;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is behaald;
– een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en een aanduiding waar en hoe deze regels kunnen worden geraadpleegd.
en hoe deze beroepsregels kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beste Kwaliteit en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beste Kwaliteit en de consument. Overeenkomst op afstand tussen de opdrachtnemer en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de ondernemer aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de consument zijn in te zien.
De ondernemer zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dient in afwijking van het vorige lid voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking te worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. De algemene verkoopvoorwaarden zullen op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.
4. Voor het geval dat op een product of dienst specifieke voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van dit artikel van toepassing.
Indien specifieke voorwaarden van toepassing zijn op het product of de dienst, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument, indien het product of de dienst niet beschikbaar is, om terugbetaling verzoeken.
Indien op het product of dienst specifieke voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de meest gunstige toepasselijke bepaling.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, moet dit uitdrukkelijk in de aanbieding worden vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Beste Kwaliteit maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Beste Kwaliteit niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de aanvaarding van het aanbod door de consument.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beste Kwaliteit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, wordt de ontvangst van het aanbod langs elektronische weg bevestigd. kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Beste Kwaliteit
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.
Beste Kwaliteit kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. . Indien Beste Kwaliteit op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of een gerechtelijke procedure aan te spannen.
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
voorwaarden.

5. Beste Kwaliteit verstrekt de consument uiterlijk bij de levering van het product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het adres van het filiaal van Beste Kwaliteit waar de consument met een klacht terecht
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken.
c. informatie over de waarborgen en voorwaarden waaronder het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend;
c. informatie over bestaande garanties en service na aankoop;
d. de prijs, inclusief alle belastingen, van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand ;
e. de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Per product :
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De handelaar mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag hem niet verplichten zijn redenen op te geven.
verplichten.
2. De in lid 1 bedoelde herroepingstermijn gaat in op de dag na de dag waarop de consument, de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen, of :
a. indien de consument meerdere producten in dezelfde volgorde heeft besteld: op de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
Beste Kwaliteit mag, mits zij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.
b. indien de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen :
de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. in geval van overeenkomsten die voorzien in regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode :
de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
5
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
5
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Winkelwagen